< !DOCTYPE html> Adwokat Piotr Stączek. Kancelaria Adwokacka w Warszawie

kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka. Adwokat Piotr Stączek

adwokat Piotr StączekPrawo jest dziedziną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość sama się obroni. W przypadku problemu natury prawnej należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, aby w pełni wykorzystać możliwość obrony swoich praw, zanim będzie za późno.

Od momentu założenia Kancelarii w 2003 r. jej głównym celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych.

Wersja strony dla urządzeń mobilnych.
Pełna wersja serwisu: Kancelaria Adwokacka


adres:
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
tel.: 22 499 33 22
tel. kom.: 609409864
faks: 22 448 09 97

kontakt - e-mail


kancelaria adwokacka

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych.
Z myślą o tej właśnie grupie klientów
Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

kancelaria adwokacka

Oferta dla firm

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

OPINIOWANIE I SPORZĄDZANIE UMÓW

W obrocie gospodarczym coraz rzadziej spotyka się umowy zawierane ustnie, gdyż większość kontraktów zawierana jest w formie pisemnych umów. W celu przygotowania takich umów przedsiębiorcy często korzystają z istniejących na rynku wzorców umów. Powstaje jednak zawsze pytanie, czy dany wzór umowy zabezpiecza dostatecznie interesy danej strony i czy tekst umowy zaproponowany przez drugą stronę naprawdę jest zupełnie „standardowy” ?

W opisanych powyżej sytuacjach warto jest zamówić kompleksową opinię prawną o projekcie umowy. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe. Ponadto często umowy wiążą firmę przez dłuższy okres czasu i powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.

Przede wszystkim jednak należy dążyć do zaproponowania drugiej stronie własnego projektu umowy. Pozwala to na ustalenie treści umowy w sposób bardziej korzystny, który lepiej odzwierciedla nasze interesy. Wbrew pozorom takie podejście nie jest bardziej pracochłonne bądź kosztowne. W praktyce o wiele trudniej bowiem przekonać drugą stronę do zmian w „jej projekcie”, nawet gdy wymaga tego interes obu stron. Często wynika to z prozaicznego faktu, że autor projektu umowy jest przywiązany do swojego dzieła i w propozycjach zmian widzi zagrożenie.

Kancelaria oferuje także możliwość dokonania oceny podatkowej projektów umów, w tym proponowanie zmian w treści umowy mających w celu optymalizację rozliczeń podatkowych.

Kancelaria oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Przykładowo można wymienić (w porządku alfabetycznym):

 • kontrakt menedżerski,
 • umowa agencyjna,
 • umowa bocznicowa,
 • umowa darowizny,
 • umowa dostawy,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa komisu,
 • umowa leasingu,
 • umowa najmu,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę,
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o współpracy,
 • umowa o zakazie konkurencji.
 • umowa poręczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa przechowania,
 • umowa przewozu,
 • umowa składu,
 • umowa spedycji,
 • umowa spółki,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zastawu,
 • umowa zlecenia,

lub zaopiniowanie umów mieszanych lub niestandardowych.

PORADY I OPINIE PRAWNE

Udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom. Mnogość regulacji prawnych i stopień ich komplikacji sprawia, że często dopiero pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu. Zasięgnięcie porady daje również możliwość uzyskania skondensowanej informacji o regulacjach prawnych na dany temat, bez konieczności samodzielnego wertowania dzienników ustaw.

Porady dotyczą różnych dziedzin prawa, np. prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Często konieczna jest analiza problemu z uwzględnieniem kilku gałęzi prawa.

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.

Sposób przekazywania porad prawnych zależy od konkretnego przypadku. Ustną poradę można więc otrzymać na spotkaniu w Kancelarii, telefonicznie lub w siedzibie Klienta. Natomiast porady pisemne przekazywane są emailem, faksem lub tradycyjną drogą pocztową.

Możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa (w porządku alfabetycznym):

 • prawo administracyjne,
 • prawo podatkowe
 • prawo bankowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo cywilne,
 • prawo czekowe,
 • prawo energetyczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo karno-skarbowe,
 • prawo konkurencji,
 • prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo papierów wartościowych,
 • prawo pracy,
 • prawo przewozowe,
 • prawo przewozowe,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo spółek,
 • prawo środków ochrony roślin,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo ubezpieczeń majątkowych,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo wekslowe,
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo zobowiązań.
ZAKŁADANIE SPÓŁEK Z.O.O.

Zakres podstawowej usługi

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez:

 • opracowanie projektu umowy spółki z o.o. zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie formularzy dla NIP, REGON i ZUS.
Koszt założenia spółki

Informujemy, że utworzenie i rejestracja spółki z o.o. wiąże się z następującymi kosztami:

 • 500 złotych (w przybliżeniu) - koszt sporządzenia aktu notarialnego obejmującego taksę notarialną powiększoną o podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odpisy aktu notarialnego,
 • 1000 złotych - opłata sądowa za wpis podmiotu do KRS
 • 500 złotych - opłata za obligatoryjne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • opłata rejestracyjna - 170 złotych

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać drogą elektroniczną bądź dzwoniąc pod numer 22 499 33 22 lub 609409864.

Czas potrzebny do założenia spółki

Przy pełnej współpracy ze strony Klienta przygotowanie dokumentów, podpisanie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o dokonanie wpisu do KRS trwa 4-5 dni. Czas rozpatrywania wniosku przez Sąd Rejonowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy wynosi ok. 7 - 14 dni.

Usługi dodatkowe

Na życzenie Klienta Kancelaria oferuje dodatkowe usługi w procesie przygotowania umowy spółki oraz rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 1. wprowadzenie dodatkowych elementów do umowy spółki - dopłaty, zasady podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub ograniczenia prawa do ich zbycia, utworzenie rady nadzorczej i określenie jej kompetencji,
 2. asysta prawnika z Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego we wskazanej Kancelarii Notarialnej,
 3. reprezentacja w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
PROWADZENIE SPÓŁEK

Jednym z rodzajów standardowych usług z zakresu obsługi przedsiębiorców jest pomoc w ich prowadzeniu. Sprawy z zakresu prawa spółek to przykładowo (w porządku alfabetycznym):

 • dopłaty,
 • likwidacja spółek,
 • łączenie spółek,
 • obniżenie kapitału,
 • ogłoszenie upadłości,
 • podwyższenie kapitału zakładowego,
 • regulamin rady nadzorczej,
 • regulamin zarządu,
 • rozwiązanie spółki,
 • sprzedaż udziałów lub akcji,
 • udzielenie i odwołanie prokury,
 • wyłączenie wspólnika,
 • zamknięcie roku obrotowego,
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników,
 • zastaw na udziałach lub akcjach
 • zmiany składu organów spółki,
 • zmiany umowy spółki.

Mając na uwadze, iż znaczna część spraw związanych z prowadzeniem spółki wywołuje konsekwencje podatkowe, Kancelaria oferuje także pomoc w ocenie skutków podatkowych określonych zdarzeń.

SPRAWY SĄDOWE

Nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami.
Profesjonalna pomoc prawna może być potrzebna na każdym stadium konfliktu. Przykładowo w sprawach o zapłatę można wyróżnić następujące fazy sporu:

 1. próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji,
 2. proces sądowy,
 3. postępowanie egzekucyjne.

Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb Klienta. Można więc zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest na drodze umowy z Klientem. Bierze się przy tym pod uwagę stawki minimalne podane w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348)- CENNIK.

Kancelaria oferuje także pomoc w przygotowywaniu skarg do WSA w sprawach podatkowych.

TWORZENIE ODDZIAŁÓW I PRZEDSTAWICIELSTW FIRM ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Pomoc dla firm zagranicznych, pragnących rozszerzyć zakres swojej działalności na rynek polski. Podstawowym zagadnieniem w tym zakresie jest tworzenie i rejestrowanie oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych.

UMOWA O STAŁĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Umowa dotycząca stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Klienta.

Można wskazać wiele zalet wynikających z zawarcia umowy dotyczącej stałej obsługi prawnej, przykładowo:

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, emailem, itp.),
 • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie i w określone dni tygodnia
 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,
 • udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy,
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

kancelaria adwokacka

Cennik

Staramy się, aby każdy Klient był zadowolony z naszych usług. W trosce o ich najwyższą jakość każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi, z którym konsultujemy dalszą strategię działania.
W celu wzbogacenia wiedzy Klienta na temat ustawodawstwa związanego z danym problemem, mogą Państwo otrzymać tzw. materiały informacyjne, czyli przygotowany przez nas zbiór wybranych przepisów, który pozwala na samodzielne zapoznanie się z przepisami prawnymi w danej dziedzinie.
Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia. Dostosowując się do potrzeb Klientów możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo czasem można zlecić prowadzenie całej sprawy, albo szukać pomocy adwokata tylko na pewnym etapie procesu lub przy przygotowaniu pisma procesowego.

ZASADY ROZLICZEŃ

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Systemy rozliczeń

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia.

System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 • System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Inne zasady

Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces (success fee). Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. "procent", czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.

PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22 lub 609409864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22 lub 609409864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

SPRAWY SĄDOWE

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

Przykładowo w "zwykłej" sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

   1) do 500 zł - 60 zł;
   2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
   3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
   4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
   5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
   6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
   7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

NEGOCJACJE

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22 lub 609409864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

Koszt przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ustalany jest indywidualnie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny - (48 22) 499 33 22 lub 609409864. Można również przesłać zapytanie pocztą elektroniczną.

kancelaria adwokacka

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Stączek

Kancelaria Adwokacka w Warszawie

ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

tel.: 22 499 33 22
tel. kom.: 609409864
faks: 22 448 09 97

kontakt - e-mail

NIP: 899 126 81 49
NIP UE: PL 899 126 81 49
Regon: 015431122


RACHUNEK BANKOWY

Przelewy proszę dokonywać na podany niżej nr rachunku bankowego.

PRZELEWY Z POLSKI

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

28 1140 2004 0000 3702 3145 8103
mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
al. Piłsudskiego 3,
90-368 Łódź

PRZELEWY Z ZAGRANICY

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

PL 28 1140 2004 0000 3702 3145 8103
BRE Bank S.A. Internet Banking,
al. Piłsudskiego 3,
90-368 Łódź

SWIFT code: BREXPLPWMBK